Salmon sashimi

9,90 €

Ingredients

Salmon slices served with wakame seaweed.